Wypowiedzenie umowy kredytu gotówkowego

Strony umowy kredytu gotówkowego mają możliwość wypowiedzenia takowej umowy, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Wiąże się to oczywiście ze spłatą całości zaciągniętego zobowiązania najpóźniej do trzydziestego dnia okresu wypowiedzenia, licząc od dnia otrzymania wiadomości z banku, bądź też w przypadku wypowiadania umowy przez kredytobiorcę licząc od dnia złożenia wypowiedzenia w banku.

Wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę

W dowolnym momencie trwania umowy kredytowej kredytobiorca ma możliwość jej wypowiedzenia. Należy oczywiście zachować pisemną formę wypowiedzenia, którego wzór powinno znaleźć się w każdym z oddziałów danego banku. Istnieje również możliwość znalezienia takiego formularzu na stronie internetowej placówki finansowej, w której zaciągało się kredyt gotówkowy. Najczęściej w dokumencie takim nie jest wymagane aby podać powód wypowiedzenia, jednak może zdarzyć się taka sytuacja, iż bank będzie tego wymagał. Bardzo ważne jest to, aby wypowiedzenia było złożone osobiście przez kredytobiorcę, ponieważ nie każdy bank zaakceptuje jakąkolwiek reprezentacje w tym zakresie. Ponadto osoba decydująca się na tego rodzaju czynność musi liczy się z tym, iż kredyt musi zostać spłacony z naliczonymi odsetkami i co do tego obowiązku nie ma żadnego wyjątku.

Wypowiedzenie umowy przez bank

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank najczęściej odbywa się w określonych sytuacjach, które są silnie uzależnione z niewywiązywaniem się z umowy przez kredytobiorcę. Bankom bowiem nie zależy na wypowiadaniu umowy bez poważnej przyczyny, ponieważ kredyty gotówkowe są dla nich źródłem dochodu. Przede wszystkim wypowiadane są umowy wobec klientów, którzy zalegają z regularną spłatą rat kredytu. Zasada co do terminu, po upływie którego wyciągane są konsekwencje z nieopłacania rat kredytu są uzależnione głównie od zasadach panujących w danym banku. Kolejną przyczyną wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank mogą być fałszywie złożone oświadczenia w momencie zawierania umowy. W takich sytuacjach zawsze bank decyduje się na wypowiedzenie umowy, ponieważ nie można tolerować jakichkolwiek przejawów oszustwa w tym zakresie. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową również w momencie kiedy kredytobiorca traci źródło dochodu i nie jest w stanie w dalszym ciągu spłacać zobowiązania. W tym przypadku jednak wypowiedzenie umowy jest ostatecznością, a przed tym bank decyduje się na zastosowanie innych środków, w postaci wystosowania pisma z prośba o pozyskanie współkredytobiorcy, bądź też dodatkowego zabezpieczenia kredytu.